«Από την Λεοντή στην … Haute Couture»


A_couple_waiting_for_a_Bus-_Theophile_Alexandre_Steinlen.jpgΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης
ΤΙΤΛΟΣ: «Από την Λεοντή στην … Haute Couture»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Ευγενία Σπετσιώτου-Μέλλιου, ειδικότητα ΠΕ2ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές:
• Ποιος είναι ο ρόλος της ενδυμασίας στη ζωή του ανθρώπου
• Με ποιους τρόπους η ενδυμασία και η σύγχρονη μόδα επηρέασαν την καθημερινότητα των ανθρώπων
• Πώς διαμόρφωσαν την κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα
• Πώς καθόρισαν τη συμπεριφορά τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό βίο (πχ. η μόδα αποτελεί μέσο έκφρασης των νέων), από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα.
• Τον πλουραλισμό και την ποικιλία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς,
• Το γεγονός ότι η ζωή μας εντάσσεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η διαφορετικότητα εκφράζεται και από την ενδυμασία. Και συνεπώς είναι αναγκαίο να αποφεύγονται οι ρατσιστικές συμπεριφορές και γενικεύσεις.
• Την ιδιαίτερη συμβολή της παραδοσιακής ενδυμασίας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά και το πώς επηρέασαν την εξέλιξη της ενδυμασίας πχ. κοινωνικά δρώμενα, κοινωνικές μεταβολές, μετακινήσεις των πληθυσμών

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)
Το θέμα έχει επιλεγεί με αφόρμηση την ενότητα: «Περιγραφή: Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα» από το βιβλίο «ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Α’ Λυκείου.
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε η ευρεία επιρροή της ενδυμασίας και της μόδας στην εποχή μας. Επιπλέον, ισχυρό κριτήριο στην επιλογή του θέματος αποτελεί το γεγονός ότι ζούμε σε εποχή, κατά την οποία η μόδα αποτελεί βασικό μέσο έκφρασης των νέων.
Θα επιχειρηθεί η συσχέτιση πληροφοριών και γνώσεων που θα προκύψουν με τα γνωστικά αντικείμενα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Πληροφορικής κ.ά. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Διαδικτύου, οπτικοακουστικού υλικού, του επεξεργαστή κειμένου, του φύλλου παρουσίασης και άλλων μέσων της νέας τεχνολογίας, χωρίς να παραβλεφθεί η αξιοποίηση του κλασικού βιβλίου από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, αλλά και όλων των σχολικών εγχειριδίων, αφού η πληροφορία στην έντυπη μορφή της αποτελεί για όλους μας σταθερή αξία.

Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι να εμπλακούν οι μαθήτριες (αφού το θέμα δήλωσαν μόνο κορίτσια) στη διαδικασία να κατανοήσουν το ρόλο της ενδυμασίας ως φορέα της πολιτισμικής ταυτότητας μιας κοινωνίας και τη σημασία που έχει στη σύγχρονη εποχή η ποικιλία της έκφρασης και η διαφορετικότητα.

Στόχοι
Οι επιμέρους στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι:
• Η ελεύθερη, συλλογική και ενεργός συμμετοχή των μαθητριών στην όλη διαδικασία του σχεδίου εργασίας.
• Η ενεργοποίηση της κριτικής ικανότητάς των μαθητριών.
• Η κατανόηση του ρόλου της ενδυμασίας στη διαμόρφωση και διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας των τοπικών ελληνικών κοινωνιών, αλλά και άλλων όπως πχ. της Ινδίας.
• Η απόκτηση πολύτιμης πείρας από τη διεξαγωγή μικρής έρευνας σχετικά με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις διαφόρων ηλικιών και κυρίως των νέων.
• Η άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
• Η χρήση πολυμέσων στη συγκέντρωση και τη δημιουργική επεξεργασία υλικού.
• Η σύνδεση της διδασκαλίας των εμπλεκομένων μαθημάτων με την καθημερινή πραγματικότητα και η κατανόηση ότι τα μαθήματα συνδέονται και συνδυάζονται προσφέροντας πολύτιμη γνώση.
• Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει μια διαθεματική δραστηριότητα την οποία επεξεργάζεται και στο τέλος όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του σχεδίου εργασίας. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν μικρά διαλείμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επιτρέπει την ανατροφοδότηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό από τον εκπαιδευτικό.

Συμμετέχουν 16 μαθήτριες που χωρίζονται σε 4 ομάδες των 4 ατόμων.
Κάθε ομάδα μελετά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την ενδυμασία και τη μόδα.

Τα θέματα οποία θα ερευνήσουν είναι τα εξής:
1.Η σημασία της ενδυμασίας και της μόδας στη ζωή μας.
2.Χαρακτηριστικές παραδοσιακές στολές ανά τον κόσμο χρονολογικά. Σύγχρονες τάσεις της μόδας
3. Η τροποποίηση του ενδύματος ως εξέλιξη λόγω κοινωνικών μεταβολών.
4. Η ενδυμασία στη Λογοτεχνία.
Η μέθοδος που ακολουθούν οι επιμέρους ομάδες είναι κοινή, όπως και τα μέσα που χρησιμοποιούν.

Συγκεκριμένα:
• Αναζητούν σχετική βιβλιογραφία και υλικό στο διαδίκτυο.
• Επισκέπτονται λαογραφικά, αρχαιολογικά ή εθνολογικά μουσεία, τοπικούς λαογραφικούς, αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους και καταγράφουν το υλικό τους.
• Βιντεοσκοπούν και φωτογραφίζουν χαρακτηριστικές παραδοσιακές στολές.- Συνομιλούν με τοπικούς φορείς παραδοσιακών συλλόγων και καταγράφουν τις απόψεις τους.
• Παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τη μόδα ή τηλεοπτικά κανάλια ειδικευμένα στη μόδα και την ιστορία.
• Μελετούν περιοδικά μόδας, βιβλία τέχνης, επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη και άλλες βιβλιοθήκες.
• Αναζητούν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο,
• Επισκέπτονται καταστήματα ρούχων και την εμπορική αγορά της περιοχής τους.
• Διεξάγουν έρευνα με την κατάρτιση ερωτηματολογίου στην οποία καταγράφουν τα υλικά που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι σχεδιαστές της ραπτικής, τα χρώματα ή τους συνδυασμούς των χρωμάτων που προτιμούν οι καταναλωτές, τους λόγους που προτιμούν τα ρούχα που φορούν, την αισθητική που εκφράζουν οι καταναλωτές που τα χρησιμοποιούν, τα συναισθήματα που νιώθουν, όταν τα φορούν κ.ά.
• Αποδελτιώνουν το συγκεντρωμένο υλικό, καταγράφουν χαρακτηριστικές τάσεις της μόδας και εξάγουν συμπεράσματα για την επίδραση της ενδυμασίας στην κοινωνική θέση του ατόμου.
• Αξιοποιούν τα πολυμέσα που διαθέτει το σχολείο τους συνθέτοντας την εργασία τους με τη βοήθεια του βίντεο, οπτικοακουστικών μέσων και των φύλλων παρουσίασης.
Χρονοδιάγραμμα

Για την ερευνητική εργασία (project) μπορούν να διατεθούν τα διδακτικά τρίωρα που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του νέου λυκείου.
Οι ομάδες :
• οργανώνουν την εργασία τους,
• ενημερώνονται,
• μελετούν και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία
• συνθέτουν το υλικό τους
• παρουσιάζουν τις επιμέρους εργασίες τους και τις αξιολογούν .

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Πορίσματα στα οποία κατέληξε κάθε ομάδα.
• Σχετικό αποδεικτικό υλικό (dvd, cd-rom, μαγνητόφωνο κτλ)
• Προβολή βίντεο
• Προβολή φύλλων παρουσίασης
• Σύνταξη γραπτών εργασιών και σύνθεσή τους σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο

Ε. ΠΟΡΟΙ- ΥΛΙΚΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας (project) κρίνεται απαραίτητη η χρήση και αξιοποίηση των ακόλουθων μέσων:
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Βιντεοκάμερα
• Μαγνητόφωνο
• Φορητά μέσα αποθήκευσης αρχείων
• Διαδίκτυο
• Γραφική ύλη

ΣΤ. Αξιολόγηση
Αξιολογείται ο βαθμός της συμμετοχής όλων των μαθητών, ιδιαίτερα η συμμετοχή μαθητών που θεωρούνται «αδύνατοι» και οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν σε πολλούς τομείς αναδεικνύοντας δεξιότητές τους. Αξιολογείται η πορεία, το τελικό αποτέλεσμα και ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητριών που πηγάζει από τη συμμετοχή τους. Εξετάζεται αν βίωσαν θετικά την εμπειρία της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής.
«Ο διδάσκων αξιολογεί το συνολικό αποτέλεσμα της έρευνας-εργασίας, τη συνεργατική διάθεση των μαθητών, την κοινωνικοποίησή τους, την κριτική τους ικανότητα στην επιλογή των πληροφοριών και τη συγκρότηση του γραπτού τους λόγου στο τελικό προϊόν. Αξιολογείται και ο ίδιος ο διδάσκων για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και επιμελήθηκε την εργασία. Δεν πρέπει, τέλος, ο εκπαιδευτικός να λησμονεί ποτέ ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση των μαθητών δεν είναι μια διαδικασία που ακολουθεί τη διδασκαλία, ξεκομμένη από αυτή. Απεναντίας, είναι αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, άρρηκτα δεμένο μαζί της».

Ενδεικτικές Διαθεματικές Δραστηριότητες
ως Παράδειγμα για την κατανόηση της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε.
(συμμετέχουν συνολικά 15 μαθήτριες, που εντάσσονται σε πέντε ομάδες)

1) Ανιχνεύουμε τη σημασία της ενδυμασίας και της μόδας στη ζωή μας.
Μια ομάδα μαθητριών, αποτελούμενη από 3 άτομα παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ντύνονται γύρω της ανάλογα με:
• το επάγγελμα που ασκούν,
• την κοινωνική περίσταση,
• το χώρο στον οποίο βρίσκονται
• την ηλικία τους.
Για την εύρεση του υλικού τους χρησιμοποιούν :
• τη φωτογράφιση,
• τη βιντεοσκόπηση,
• το διαδίκτυο.
Επεξεργάζονται το υλικό τους και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους.

2) Εξετάζουμε το βαθμό επίδρασης της ενδυμασίας και της μόδας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας.
Μια δεύτερη ομάδα μαθητριών αποτελούμενη από 3 άτομα παρατηρεί και καταγράφει την επιρροή της μόδας στους νέους και συγκεκριμένα διερευνά :
• πώς η ενδυμασία και η μόδα προσδίδουν ταυτότητα στους νέους,
• πώς συνδέονται με τις προτιμήσεις τους (μουσικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, πολιτικές κ.ά)
• πώς επηρεάζουν την επιλογή των φίλων τους,
• πώς διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για άλλους λαούς και άλλες κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές από αυτούς ενδυματολογικές προτιμήσεις,
• πώς επηρεάζουν τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι σε ομάδες με διαφορετικές ενδυματολογικές προτιμήσεις.
Για την εύρεση του υλικού τους χρησιμοποιούν :
• τη φωτογραφία,
• το βίντεο,
• τον έντυπο τύπο
• το διαδίκτυο κ.ά

3) Εξετάζουμε τον τρόπο που η ενδυμασία και η μόδα παρουσιάζονται στη λογοτεχνία.
Μια τρίτη ομάδα μαθητριών αποτελούμενη από 3 άτομα αναλαμβάνει :
• να βρει και να καταγράψει το ρόλο της ενδυμασίας στην ποίηση και την πεζογραφία,
• τον τρόπο με τον οποίο οι λογοτεχνικοί ήρωες δρουν ή πάσχουν λόγω της ενδυμασίας τους,
• να συλλέξει χαρακτηριστικά δείγματα σχετικών αναφορών σε λογοτεχνικά κείμενα. (Π.χ. «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης» του Καβάφη)
Για την εύρεση του υλικού τους χρησιμοποιούν :
• τη βιβλιοθήκη του σχολείου,
• τη δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής τους, εφόσον υπάρχει,
• τα σχολικά εγχειρίδια,
• ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων,
• το διαδίκτυο κ.ά.

4) Ανιχνεύουμε τη διαχρονική πορεία και την ποικιλία της ενδυμασίας διαφόρων λαών και πολιτισμών μέσα από την αναζήτηση και περιγραφή χαρακτηριστικών παραδοσιακών στολών της περιοχής τους και άλλων λαών από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα.
Μια τέταρτη ομάδα μαθητριών, αποτελούμενη από 3 άτομα, αναζητά στο διαδίκτυο (κυρίως) οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, μελέτες, άρθρα κ.ά.) λαϊκές και παραδοσιακές φορεσιές λαών ή τοπικών κοινωνιών διαφορετικών χρονικών περιόδων και παρουσιάζει την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με:
• τη χρήση τους ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις,
• τον πλούτο της διακόσμησής τους,
• την κοινωνική θέση των μελών της κοινότητας που τις φορούν,
• την οικονομική τους κατάσταση,
• την επαγγελματική τους θέση κ.ά.
Η ομάδα επισκέπτεται λαογραφικά, αρχαιολογικά ή εθνολογικά μουσεία, τοπικούς λαογραφικούς, αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους και καταγράφει το υλικό της.

5) Εξετάζουμε το ρόλο που παίζει η μόδα στη σύγχρονη εποχή με την καταγραφή χαρακτηριστικών τάσεων.
Μια πέμπτη ομάδα μαθητριών, αποτελούμενη από 3 άτομα :
• παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τη μόδα ή τηλεοπτικά κανάλια ειδικευμένα στη μόδα,
• μελετά περιοδικά μόδας,
• αναζητεί βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο,
• επισκέπτεται καταστήματα ρούχων,
και καταγράφει :
• τα υλικά που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι σχεδιαστές της ραπτικής,
• τα χρώματα ή τους συνδυασμούς των χρωμάτων που προτιμούν οι καταναλωτές,
• τους λόγους που προτιμούν τα ρούχα που φορούν,
• την αισθητική που εκφράζουν οι καταναλωτές που τα χρησιμοποιούν,
• τα συναισθήματα που νιώθουν, όταν τα φορούν κ.ά.
Στην προσπάθειά τους αυτή μπορούν να διεξαγάγουν μια έρευνα με σχετικό ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται σε 30-50 άτομα, επισκεπτόμενοι την εμπορική αγορά της περιοχής τους ή παίρνοντας συνεντεύξεις από οικεία πρόσωπα.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος για την Α΄Λυκείου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι παρεμβατικός και συμβουλευτικός. Καταγράφει και μελετά προσεκτικά το υλικό που αφορά στην ενδυμασία και στη μόδα που επέλεξαν οι μαθητές.


Σημείωση: Τα παραδείγματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Μπορούμε να αφαιρέσουμε, να προσθέσουμε και γενικότερα να τροποποιήσουμε κάθε τι που δεν σας εκφράζει.
Σκεφθείτε και προτείνετε. Ανταλλάξετε μεταξύ σας τις απόψεις σας. Πάνω απ’ όλα η συνεργασία!!!!!